Tổng Hợp Tất Cả Các Loại Học Bổng Du Học Nhật

Nh?t B?n là m?t trong các qu?c gia cung c?p nhi?u h?c b?ng nh?t cho sinh viên Vi?t Nam. S? l??ng h?c b?ng chính th?c c?a Chính ph? Nh?t B?n (h?c b?ng Monbukagakusho-MEXT) trao cho sinh viên Vi?t Nam h?ng n?m ch? ??ng sau s? h?c b?ng ADS c?a chính ph? Úc. Ngoài h?c b?ng MEXT, sinh viên có nguy?n v?ng du h?c t?i Nh?t B?n còn có th? n?p ??n xin m?t s? h?c b?ng khác nh? h?c b?ng JDS do C? quan h?p tác qu?c t? c?a Nh?t (JICA) c?p, h?c b?ng c?a Hi?p h?i giáo d?c qu?c t? Nh?t B?n (AIEJ), h?c b?ng c?a Ngân hàng phát tri?n Châu Á (ADB), hay nhi?u tr??ng ??i h?c, t? ch?c và cá nhân khác.

Các h?c b?ng này có th? là h?c b?ng toàn ph?n hay h?c b?ng bán ph?n. H?c b?ng toàn ph?n bao g?m ti?n vé máy bay ??n Nh?t và quay v? Vi?t Nam khi k?t thúc khóa h?c, ti?n h?c phí, tr? giúp nghiên c?u và m?t kho?n tr? c?p hàng tháng. H?c b?ng bán ph?n th??ng ch? h? tr? sinh viên ti?n h?c phí ho?c m?t kho?n tr? c?p sinh ho?t hàng tháng. Tùy theo lo?i h?c b?ng, s? ti?n tr? c?p du h?c sinh có th? nh?n n?m trong kho?ng t? 50.000 t?i 180.000 yên m?i tháng.


Thông tin v? các lo?i h?c b?ng ngày càng công khai, nh?ng không ph?i lúc nào c?ng theo nh?ng kênh mà b?n có th? ch? ??ng n?m b?t ???c. Nên c? g?ng t? xây d?ng cho mình nh?ng cách ti?p c?n ch? ??ng. Theo kinh nghi?m, nên thu th?p ??y ?? t? li?u và thông tin h??ng d?n cho sinh viên và nghiên c?u sinh c?a tr??ng, v? cách th?c xin h?c b?ng c?a các t? ch?c và t?n d?ng m?i c? h?i ?? liên l?c v?i nh?ng tr??ng, nh?ng giáo s? mà b?n bi?t thông qua các t?p chí khoa h?c, các bài báo khoa h?c mà b?n có ???c. Tr??ng h?p không tìm ???c m?t h?c b?ng nào tr??c khi du h?c, b?n v?n còn r?t nhi?u c? h?i nh?n h?c b?ng sau khi t?i Nh?t.

?? nh?n ???c h?c b?ng, ngoài thành tích h?c t?p t?t, ng??i n?p ??n còn ph?i bi?t ch?n cho mình tr??ng h?c ?úng nguy?n v?ng, kh? n?ng, và ??c bi?t quan tr?ng là ngh? thu?t ph?ng v?n và thi tuy?n h?c b?ng. Cách t?t nh?t ?? hoàn thành h? s? xin h?c b?ng và ??t ???c k?t qu? cao trong các k? thi tuy?n, ph?ng v?n h?c b?ng là trao ??i và tham kh?o thêm ý ki?n c?a b?n bè, ng??i quen ?ã t?ng du h?c và nh?n h?c b?ng trong th?i gian du h?c t?i Nh?t B?n.

I. H?c b?ng c?a Chính ph? Nh?t B?n

Các lo?i h?c b?ng và c?p h?c

H?c b?ng c?a Chính ph? Nh?t B?n (Monbukagakusho -MEXT Scholarship) ???c l?p ra và cung c?p cho sinh viên n??c ngoài t? n?m 1954. ?ây là lo?i h?c b?ng toàn ph?n ph? bi?n nh?t mà sinh viên có th? xin ???c.

Sinh viên có th? n?p ??n xin h?c b?ng MEXT qua ??i s? quán hay Lãnh s? quán c?a Nh?t t?i Vi?t Nam, ho?c c?ng có th? n?p ??n xin tr?c ti?p qua tr??ng d? ??nh theo h?c.

Yêu c?u và thông tin c? th? v? các c?p và ngành h?c nh? sau:

1. H?c b?ng cho các nhà lãnh ??o tr? (YLP)

Tu?i h?n ch?: d??i 40 tu?i ??i v?i các ngành qu?n tr? công (public administration) và lu?t (law); d??i 35 tu?i ??i v?i ngành qu?n tr? kinh doanh.
Ngành h?c: qu?n tr? công, lu?t và qu?n tr? kinh doanh.
Các yêu c?u khác: b?ng t?t nghi?p ??i h?c.
Ti?n h? tr? nghiên c?u t?ng n?m: không c? ??nh
?ào t?o ti?ng Nh?t: không c?n thi?t
Các kho?n h? tr? khác: ti?n vé máy bay m?t chi?u ??n và r?i Nh?t, ti?n h?c phí, ti?n nh?p h?c, ti?n h? tr? ?n ??nh ban ??u: 25.000 yên, h? tr? 80% chi phí y t?.

2. H?c b?ng nghiên c?u sinh

Tu?i h?n ch?: d??i 35 tu?i
Ngành h?c: khoa h?c xã h?i và nhân v?n, khoa h?c t? nhiên
Các yêu c?u khác: b?ng t?t nghi?p ??i h?c ho?c ch?ng nh?n s? t?t nghi?p ??i h?c
?ào t?o ti?ng Nh?t: 6 tháng (mi?n h?c ??i v?i các ??i t??ng có trình ?? ti?ng Nh?t khá)
Các kho?n h? tr? khác: gi?ng nh? h?c b?ng YLP

3. H?c b?ng ?ào t?o giáo viên

Tu?i h?n ch?: d??i 35
Ngành h?c: giáo d?c
Các yêu c?u khác: t?t nghi?p ??i h?c ho?c các tr??ng s? ph?m, có 5 n?m kinh nghi?m ? m?t trong các v? trí sau: (1) giáo viên ti?u h?c, trung h?c ho?c (2) giáo viên các tr??ng s? ph?m ho?c (3) nhân viên qu?n lý giáo d?c
?ào t?o ti?ng Nh?t: 6 tháng (mi?n h?c ??i v?i các ??i t??ng có trình ?? ti?ng Nh?t khá)
Các kho?n h? tr? khác: gi?ng nh? h?c b?ng YLP

4. H?c b?ng dành cho sinh viên ??i h?c

Tu?i h?n ch?: d??i 22 tu?i
Ngành h?c: khoa h?c xã h?i và nhân v?n, khoa h?c t? nhiên, y t?, nha khoa và thú y.
Các yêu c?u khác: t?t nghi?p trung h?c và ?ã thi ?? vào m?t tr??ng ??i h?c Vi?t Nam
?ào t?o ti?ng Nh?t: 1 n?m
Các kho?n h? tr? khác: gi?ng nh? h?c b?ng YLP

5. H?c b?ng dành cho sinh viên cao ??ng k? thu?t

Tu?i h?n ch?: d??i 22
Ngành h?c: k? thu?t v?t li?u, c? khí, ?i?u khi?n, ?i?n t?, ?i?n, công ngh? thông tin, ki?n trúc, th??ng m?i, hàng h?i
Các yêu c?u khác: t?t nghi?p ho?c s? t?t nghi?p ph? thông trung h?c
?ào t?o ti?ng Nh?t: 1 n?m
Các kho?n h? tr? khác: gi?ng nh? h?c b?ng YLP

6. H?c b?ng dành cho sinh viên trung c?p

Tu?i h?n ch?: d??i 22
Ngành h?c: xây d?ng, ki?n trúc, ?i?n, ?i?n t?, vi?n thông, dinh d??ng, giáo d?c nhà tr?-m?u giáo, th? ký, du l?ch, qu?n tr? khách s?n, th?i trang, thi?t k?, nhi?p ?nh
Các yêu c?u khác: t?t nghi?p ph? thông trung h?c
?ào t?o ti?ng Nh?t: 1 n?m
Các kho?n h? tr? khác: gi?ng nh? h?c b?ng YLP

7. H?c b?ng dành cho sinh viên h?c v? Nh?t B?n

Tu?i h?n ch?: d??i 30
Ngành h?c: ti?ng Nh?t, cu?c s?ng và v?n hóa Nh?t B?n.
Các yêu c?u khác: sinh viên ?ang h?c ??i h?c
?ào t?o ti?ng Nh?t: không
Các kho?n h? tr? khác: gi?ng nh? h?c b?ng YLP

Cách n?p ??n xin h?c b?ng

H?c b?ng MEXT có th? n?p ??n xin qua ??i s? quán ho?c Lãnh s? quán (LSQ) Nh?t ? Vi?t Nam (g?i t?t là ti?n c? c?a ÐSQ) hay qua m?t tr??ng ??i h?c ? Nh?t (ti?n c? c?a tr??ng ??i h?c).

??i v?i h?c b?ng do ÐSQ ti?n c?, vi?c s? tuy?n và xét duy?t h? s? ???c ÐSQ hay LSQ Nh?t ? n??c ngoài h?p tác v?i chính ph? và c? quan c?a n??c s? t?i. ? Vi?t Nam vi?c thông báo, s? tuy?n h? s? tr??c khi chuy?n ??n ?SQ ???c B? Giáo d?c và Ðào t?o Vi?t Nam th?c hi?n.

??i v?i h?c b?ng do các tr??ng ??i h?c ti?n c?, ng??i n?p ??n có th? n?p tr?c ti?p ??n các Phòng Qu?n lý du h?c sinh c?a tr??ng có nguy?n v?ng. Ngoài ??i t??ng là sinh viên n??c ngoài có nguy?n v?ng ??n h?c t?p t?i tr??ng, h?ng n?m các tr??ng còn xem xét ?? c? m?t s? du h?c sinh t? phí ?ang theo h?c t?i tr??ng ??t ???c k?t qu? h?c t?t ?? ti?n c? lên B? Giáo d?c Nh?t B?n nh?n h?c b?ng này.

Quy trình xét duy?t h? s? và ti?n c? c?a ?SQ và tr??ng ??i h?c nh? sau:

Ti?n c? c?a ÐSQ

Vào kho?ng ??u tháng 4 h?ng n?m, thông tin v? h?c b?ng Monbukagakusho s? ???c niêm y?t công khai t?i ?SQ hay LSQ Nh?t B?n, V? h?p tác qu?c t? (B? Giáo d?c và ?ào t?o) và trên các báo l?n c?a Vi?t Nam (Nhân Dân, Ti?n Phong, Tu?i Tr?). Ngoài ra, B? Giáo d?c và ?ào t?o c?ng s? có công v?n thông báo g?i ??n các tr??ng ??i h?c, c? quan nghiên c?u, b?, ngành… Các thí sinh có ??y ?? tiêu chu?n nh? trong thông báo ??u có th? n?p ??n xin h?c b?ng này. Quy trình xét duy?t h? s?, thi tuy?n và ph?ng v?n g?m các b??c chính sau (qui trình này có th? thay ??i h?ng n?m):

1. Thông báo h?c b?ng
2. Làm h? s? và xin gi?y gi?i thi?u c?a tr??ng, c? quan ?ang h?c t?p, công tác
3. N?p h? s? lên B? Giáo d?c và ?ào t?o
4. B? Giáo d?c và ?ào t?o xét duy?t h? s? và công b? danh sách s? tuy?n
5. Chuy?n danh sách s? tuy?n sang ?SQ ho?c LSQ Nh?t t?i Vi?t Nam
6. ?SQ và LSQ Nh?t công b? ngày thi, môn thi ho?c ph?ng v?n
7. Thí sinh ti?n hành thi ho?c ph?ng v?n
8. ?SQ và LSQ Nh?t chuy?n h? s? ti?n c? lên B? Giáo d?c Nh?t B?n (MEXT).
9. Công b? danh sách trúng tuy?n và phát gi?y g?i trúng tuy?n
10. Chu?n b? làm h? s? ?i h?c
11. ??n Nh?t B?n và tham gia h?c t?p

Các môn thi tuy?n và n?i dung ph?ng v?n có th? thay ??i theo t?ng ??i t??ng và theo t?ng n?m. ??i v?i ??i t??ng nghiên c?u sinh thí sinh th??ng ph?i tr?i qua m?t k? ph?ng v?n v? lý do, nguy?n v?ng du h?c t?i Nh?t B?n, trình ?? ti?ng Nh?t, d? ??nh sau khi t?t nghi?p khóa h?c n?u ???c c?p h?c b?ng. V?i ??i t??ng thí sinh ?i h?c ??i h?c, cao ??ng hay trung h?c chuyên nghi?p ngoài ph?ng v?n v?i n?i dung t??ng t? nh? ??i t??ng nghiên c?u sinh các thí sinh còn ph?i th?c hi?n các bài thi vi?t. S? l??ng và các môn thi tùy theo quy ??nh t?ng n?m. Thi sinh c?n theo dõi k? thông báo ?? bi?t thêm chi ti?t.

Trên c? s? k?t qu? các bài thi và ph?ng v?n, ÐSQ Nh?t ? các n??c ti?n hành xét duy?t và ti?n c? lên B? Giáo d?c, V?n hoá, Th? thao, Khoa h?c và K? thu?t Nh?t B?n (MEXT). MEXT h?i ý v?i ?y ban tuy?n ch?n, trao ??i v?i tr??ng ??i h?c ch? ??nh và ti?n hành tuy?n ch?n l?n cu?i cùng. Ng??i d? tuy?n có th? trình bày nguy?n v?ng ?u tiên c?a mình v? tr??ng h?c chuyên môn, tuy nhiên vi?c phân b? sinh viên v? tr??ng h?c v?n do MEXT quy?t ??nh.

?? bi?t thêm chi ti?t, thí sinh nên liên l?c t?i các ??a ch? sau:

Ð?i s? quán Nh?t B?n t?i Vi?t Nam
27 Li?u Giai, Hà N?i
Ði?n tho?i: (+84-4)-8463000 Fax: (+84-4)-8463043

Lãnh s? quán Nh?t B?n t?i TP H? Chí Minh
S? 13-17 Nguy?n Hu?, Qu?n 1, TP. H? Chí Minh
Ði?n tho?i: (+84-8)-8225314

Ti?n c? c?a tr??ng ??i h?c

H?c b?ng MEXT do tr??ng ??i h?c ti?n c? dành cho 2 ??i t??ng: (1) sinh viên n??c ngoài mu?n ??n h?c t?i tr??ng và n?p ??n xin tr??c khi ??n Nh?t (2) du h?c sinh ?ang h?c t?i tr??ng theo d?ng t? phí.

??i v?i ??i t??ng (1) sinh viên có th? liên h? tr?c ti?p v?i Phòng Qu?n lý sinh viên qu?c t? c?a các tr??ng có nguy?n v?ng theo h?c. Tuy các ?i?u ki?n, chi ti?t và th?i h?n h?c b?ng gi?ng nh? h?c b?ng do ?SQ Nh?t B?n ti?n c?, nh?ng vi?c s? tuy?n và xét duy?t h? s? không ph?i thông qua B? Giáo d?c và ?ào t?o c?a Vi?t Nam. Các tr??ng s? tr?c ti?p xem xét h? s? và ti?n c? lên MEXT ?? tuy?n ch?n. ?? bi?t thêm chi ti?t, ng??i d? tuy?n (thí sinh) c?n liên l?c tr?c ti?p v?i Phòng Qu?n lý sinh viên qu?c t? c?a các tr??ng có nguy?n v?ng theo h?c.

Các ?i?m l?u ý ??i v?i du h?c sinh Vi?t Nam

? trên là nh?ng th? t?c xin h?c b?ng chung, tr??ng h?p xin h?c b?ng qua Ð?i s? quán Nh?t B?n, ??i v?i du h?c sinh Vi?t Nam thì h?c b?ng MEXT ???c th?a thu?n gi?a Ð?i s? quán Nh?t ? Vi?t Nam v?i B? Giáo d?c và Ðào t?o. Vi?c l?a ch?n sinh viên ?? c?p h?c b?ng và phân ph?i ??u các su?t h?c b?ng s? ???c B? Giáo d?c và Ðào t?o ti?n hành. Thông th??ng B? Giáo d?c và Ðào t?o s? phân ph?i các su?t h?c b?ng ??ng ??u gi?a các khu v?c, gi?a các ngành và các tr??ng ??i h?c, sau ?ó s? thông báo cho t?ng c? quan ch? qu?n c? ng??i ?i h?c. Tr??c khi n?p h? s? xét duy?t cu?i cùng cho V? H?p tác qu?c t? B? Giáo d?c và ??o t?o thí sinh s? ph?i qua k? thi tuy?n ch?n c?a phía Vi?t Nam. K? thi này thông th??ng là k? thi ki?m tra ngo?i ng? (ti?ng Anh) và chuyên môn ??i v?i các nghiên c?u sinh, và thi ki?m tra n?ng l?c h?c t?p c?a sinh viên ??i h?c. Nh?ng chi ti?t v? k? thi này s? ???c B? Giáo d?c và ?ào t?o thông báo chi ti?t.

?? bi?t thêm chi ti?t, thí sinh liên h? v?i các ??a ch? sau.

V? ??i h?c và sau ??i h?c, B? Giáo d?c và Ðào t?o
S? 49 Ð?i C? Vi?t, Hà N?i
Ði?n tho?i: (+84-4)-8694297 Fax: (+84-4)-8694905

V? h?p tác qu?c t?, B? Giáo d?c và Ðào t?o
S? 49 Ð?i C? Vi?t, Hà N?i
Ði?n tho?i: (+84-4)-8694916 Fax: (+84-4)-8693243

Khi thí sinh d? ?ã qua ???c k? thi s? tuy?n này thì h? s? ti?p theo s? ???c g?i lên V? H?p tác qu?c t? ?? chuy?n qua gia ?o?n th?m tra và xét duy?t c?a Ð?i s? quán Nh?t B?n. ??i s? quán Nh?t B?n s? ti?n hành t? ch?c thi và ph?ng v?n l?n cu?i cùng tr??c khi ti?n c? lên MEXT.

Th?i gian nh?n ???c thông báo k?t qu? s? m?t kho?ng vài tháng k? t? ngày d? k? thi và ph?ng v?n l?n cu?i cùng ? Ð?i s? quán Nh?t B?n. Sau khi v??t qua vòng này, g?n nh? b?n s? ch?c ch?n nh?n ???c h?c b?ng.

Các gi?y t? c?n thi?t

1. Ð?n xin h?c (theo m?u) (2 b?n)
2. Ð?n xin tóm t?t (theo m?u)
3. 2 ?nh h? chi?u ???c ch?p trong vòng 6 tháng tr??c ngày n?p ??n (???c dán vào ??n xin)
4. H?c b? có ch?ng nh?n c?a tr??ng mình ?ã h?c (do tr??ng c?p)
5. Gi?y gi?i thi?u c?a hi?u tr??ng, ch? nhi?m khoa hay giáo s? h??ng d?n
6. Gi?y gi?i thi?u c?a giám ??c (thêm vào m?c (4) ? trên n?u là ng??i ?ang ?i làm)
7. Gi?y ch?ng nh?n khám s?c kh?e theo m?u (do c? quan y t? ???c ÐSQ Nh?t B?n ch? ??nh khám và c?p gi?y)
8. B?n sao các b?ng c?p ch?ng ch?
9. B?n sao th? hi?n các tác ph?m ngh? thu?t hay b?ng ghi hình trình di?n ca nh?c c?a chính ng??i xin h?c

L?u ý:

1. Các gi?y t? này ph?i ???c vi?t b?ng ti?ng Nh?t hay ti?ng Anh, hay kèm theo b?n d?ch sang ti?ng Nh?t ho?c ti?ng Anh (các gi?y t? sao ph?i có công ch?ng c?a nhà n??c).
2. Các gi?y t? ? m?c 4) & 5) ph?i ???c niêm phong.
3. Ð?n xin s? không ???c ch?p nh?n n?u không ?? các gi?y t? k? trên và không ???c ?i?n ??y ?? chính xác.
4. Ng??i xin h?c ph?i n?p m?t ??n ti?p nh?n (Letter of Acceptance) c?a m?t giáo s? ? Nh?t mà ng??i xin h?c ph?i liên l?c trong quá trình làm h? s? xin h?c. Trong tr??ng h?p n?u ng??i xin h?c không th? liên h? ???c (thông th??ng khá khó kh?n trong vi?c liên h? và có ???c th? ti?p nh?n này) v?i m?t giáo s? nào ? Nh?t thì c?ng có th? MEXT s? dàn x?p giúp. N?u tìm cách liên l?c ???c v?i m?t giáo s? ? Nh?t B?n và nh?n ???c th? ti?p nh?n là t?t nh?t.

Tokyo University of Technology

Tokyo University of Technology

II. H?c b?ng c?a AIEJ

H?c b?ng AIEJ (Hi?p h?i Giáo d?c qu?c t? Nh?t B?n) do các nhà tài tr? cung c?p, do ?ó tên h?c b?ng ???c g?n v?i tên c?a nhà tài tr?. Sinh viên Vi?t Nam có th? n?p ??n xin nh?ng h?c b?ng sau ?ây c?a AIEJ.

a. H?c b?ng sau ??i h?c

Jinnai International Student Scholarship Program

C?p h?c: th?c s? và ti?n s?
Tu?i h?n ch?: cho t?i 35 tu?i
Tr??ng ??i h?c ???c c?p: t?t c? các tr??ng qu?c l?p và m?t s? tr??ng dân l?p ???c ch? ??nh
Ngành h?c: t?t c? các ngành tr? v?n h?c, ngh? thu?t và th? thao
Các yêu c?u khác: là công dân Vi?t Nam và có th? gi?i thi?u c?a Hi?u tr??ng tr??ng ??ng ký h?c
H?c b?ng: bao g?m ti?n h?c phí, l? phí nh?p h?c, ti?n ?i l?i và kho?n h?c b?ng 200.000yên/tháng
Th?i gian: 2 n?m cho th?c s?, 3 n?m cho ti?n s?, 4 n?m cho ti?n s? các ngành y khoa, nha khoa và thú y
S? l??ng h?c b?ng: th?c s?: 4, ti?n s?: 7

Kansai International Student Scholarship Program

C?p h?c: th?c s?
Tu?i h?n ch?: cho t?i 35 tu?i
Tr??ng ??i h?c ???c c?p: t?t c? các tr??ng qu?c l?p và m?t s? tr??ng dân l?p ???c ch? ??nh
Ngành h?c: khoa h?c t? nhiên tr? các ngành y khoa, nha khoa, thú y, lu?t, kinh t?, qu?n tr? kinh doanh và th??ng m?i.
Các yêu c?u khác: là công dân Vi?t Nam, ?ã làm th? t?c nh?p h?c t?i m?t tr??ng ??i h?c c?a Nh?t khi n?p ??n và có th? gi?i thi?u c?a Hi?u tr??ng tr??ng ??ng ký h?c.
H?c b?ng: 120.000yên/tháng
Th?i gian: 2 n?m
S? l??ng h?c b?ng: 5

The Japan Security Scholarship Foundation JSSF Education Awards for Overseas Students

C?p h?c: th?c s?, ti?n s?
Tu?i h?n ch?: cho t?i 30 tu?i
Tr??ng ??i h?c ???c c?p: m?t s? tr??ng ch? ??nh
Ngành h?c: khoa h?c xã h?i và nghiên c?u Nh?t B?n
Các yêu c?u khác: th? gi?i thi?u c?a Hi?u tr??ng tr??ng ??ng ký h?c
H?c b?ng: 150.000yên/tháng (180.000yên/tháng n?u có gia ?ình ?i kèm)
Th?i gian: cho t?i khi t?t nghi?p. Có th? ???c c?p h?c b?ng 1 n?m h?c ti?ng Nh?t hay nghiên c?u sinh (research student).
Th?i gian n?p ??n: t? 20/6 ??n ??u tháng 8
S? l??ng h?c b?ng: 5

b. H?c b?ng ??i h?c

JINNAI International Student Scholarship Program

C?p h?c: ??i h?c
Tu?i h?n ch?: cho t?i 30 tu?i
Tr??ng ??i h?c ???c c?p: không xác ??nh
Ngành h?c: t?t c? các ngành tr? v?n h?c, ngh? thu?t và th? thao
Các yêu c?u khác: là công dân Vi?t Nam
H?c b?ng: bao g?m ti?n h?c phí, l? phí nh?p h?c, ti?n ?i l?i và kho?n h?c b?ng 150.000yên/tháng
Th?i gian: 4 n?m
S? l??ng h?c b?ng: 15

c. H?c b?ng dành cho sinh viên trao ??i ng?n h?n

Hi?p h?i Giáo d?c qu?c t? Nh?t B?n (AIEJ) cung c?p h?c b?ng cho sinh viên qu?c t? ?ã ???c m?t tr??ng ??i h?c c?a Nh?t ch?p nh?n theo th?a thu?n trao ??i sinh viên gi?a m?t tr??ng ??i h?c c?a Nh?t và m?t tr??ng ??i h?c c?a n??c ?ó. Các ?i?u ki?n h?c b?ng nh? sau:

Tiêu chu?n và ?i?u ki?n h?c b?ng
1. Sinh viên ?ang theo h?c ??i h?c ho?c sau ??i h?c t?i m?t tr??ng ??i h?c n??c ngoài.
2. Sinh viên qu?c t? ?ã ???c m?t tr??ng ??i h?c c?a Nh?t ch?p nh?n theo th?a thu?n trao ??i sinh viên gi?a m?t tr??ng ??i h?c c?a Nh?t và m?t tr??ng ??i h?c c?a n??c ?ó.
3. Sinh viên có k?t qu? h?c t?p và thành tích cá nhân xu?t s?c t?i tr??ng ??i h?c trong n??c.
4. Sinh viên có quy?t tâm và k? ho?ch h?c t?p rõ ràng trong b?t k? m?t ngành h?c nào t?i tr??ng ??i h?c ch? nhà ? Nh?t, và có kh? n?ng thu l?i ???c sau khi h?c t?p t?i Nh?t
5. Sinh viên không có ?? ?i?u ki?n tài chính ?? ?i du h?c t?i Nh?t
6. Sinh viên sau khi k?t thúc h?c t?p t?i Nh?t s? k?t thúc luôn khóa h?c ? trong n??c
7. Sinh viên có ?? ?i?u ki?n xin visa du h?c
8. Sinh viên ch?a t?ng nh?n h?c b?ng này

H?c b?ng: 80.000 yên/tháng, ti?n vé máy bay t?i Nh?t và v? n??c, 25.000 yên ti?n h? tr? ?n ??nh ?n ?
Th?i gian: 3 ??n 12 tháng
S? l??ng h?c b?ng: 1.950

d. ??a ch? liên h?

Student Affair Division
Association of International Education, Japan
4-5-29 Komaba, Meguro-ku, Tokyo 153-8503
Tel: 03-5454-5213 Fax 03-5454-5233
E-mail: sa1@aiej.or.jp??a ch? email này ?ang ???c b?o v? kh?i ch??ng trình th? rác, b?n c?n b?t Javascript ?? xem nó

III. H?c b?ng JDS

Ch??ng trình JDS dành cho các cán b? tr? ?ang làm vi?c t?i các c? quan Nhà n??c, các nhà nghiên c?u và các cá nhân, nh?ng ng??i sau khi h?c xong có th? tr? thành các chuyên gia gi?i trong l?nh v?c công tác c?a h? ho?c tr? thành các nhà lãnh ??o c?a Vi?t Nam. ?ây c?ng là m?t h?c b?ng toàn ph?n dành cho ??i t??ng th?c s?.

Tiêu chu?n l?a ch?n

Qu?c t?ch: t?t c? các ?ng viên ??u ph?i là công dân Vi?t Nam hi?n ?ang s?ng và làm vi?c ? Vi?t Nam t?i th?i ?i?m n?p ??n
Tu?i h?n ch?: d??i 35 tu?i
Trình ?? h?c v?n: T?t nghi?p ??i h?c
Kinh nghi?m làm vi?c: Có ít nh?t 2 n?m kinh nghi?m làm vi?c chính th?c k? t? khi t?t nghi?p ??i h?c phù h?p v?i ngành h?c th?c s? d? ki?n.
Kh? n?ng c?ng hi?n: Có kh? n?ng c?ng hi?n cho công cu?c phát tri?n kinh t? xã h?i c?a Vi?t Nam b?ng nh?ng ki?n th?c và k? n?ng ti?p thu ???c sau khi tr? v? n??c.
Kh? n?ng ngo?i ng?: thông th?o ti?ng Anh (t?i thi?u ph?i ??t 500 ?i?m TOEFL ho?c t??ng ???ng)
S?c kho?: T?t c? các ?ng viên ??u ph?i có s?c kho? t?t c? v? th? ch?t l?n tinh th?n.
Các ?ng c? viên hi?n ?ang nh?n h?c b?ng (ho?c d? ki?n s? ???c nh?n) t? các ch??ng trình khác c?a Chính ph? Nh?t B?n (MEXT), s? không ???c tham gia vào ch??ng trình h?c b?ng JDS.

L?nh v?c nghiên c?u, b?ng c?p và khoá h?c t?i Nh?t B?n

S? l??ng ?ng c? viên ???c l?a ch?n: 30 ng??i

L?nh v?c nghiên c?u:
– Lu?t
– Kinh t?
– Qu?n tr? kinh doanh
– Nông nghi?p/Phát tri?n nông thôn
– Công ngh? thông tin
– Chính sách môi tr??ng

B?ng c?p: B?ng th?c s? (khoá h?c th??ng kéo dài t? 2 n?m ??n 2 n?m r??i)

Ngôn ng?: các ch??ng trình th?c s? này ch? y?u ???c gi?ng d?y b?ng ti?ng Anh.

L?a ch?n và phân b? tr??ng h?c

Các ?ng c? viên c?n xem xét và l?a ch?n k? càng khoá h?c nào mình s? theo h?c ?? l?y b?ng th?c s? d?a trên danh sách các tr??ng ??i h?c ch? ??nh. Các ?ng c? viên s? vi?t m?t b?n k? ho?ch nghiên c?u phù h?p v?i ngành h?c t?i tr??ng ??i h?c ?ã ch?n.

V? nguyên t?c, ??n xin c?p h?c b?ng s? do các giáo s? c?a tr??ng ??i h?c ?ó ki?m tra và l?a ch?n. Vi?c c? ?ng c? viên theo h?c t?i tr??ng ??i h?c nào s? do c? hai phía Vi?t Nam và Nh?t B?n cùng quy?t ??nh sau vòng ki?m tra cu?i cùng. Sau khi trúng tuy?n, ?ng c? viên không ???c t? ý xin chuy?n ??i sang h?c t?i m?t tr??ng ??i h?c khác v?i tr??ng ??i h?c ?ã ???c ch? ??nh.

Th? t?c xin c?p h?c b?ng

Các ?ng viên ph?i ?i?n hoàn ch?nh vào ??n và h? s? theo ?úng h??ng d?n trong ph?n Th? t?c xin c?p h?c b?ng. H? s? quá h?n, h? s? thi?u các gi?y t? c?n thi?t và khai man ho?c không ?úng v?i gi?y t?/tài li?u g?c s? b? lo?i. Các ?ng c? viên ch?u trách nhi?m hoàn t?t toàn b? gi?y t? th? t?c trong h? s? xin c?p h?c b?ng JDS. Các thí sinh không liên h? tr?c ti?p v?i các tr??ng ??i h?c c?a Nh?t B?n.

??a ch? liên h?

Hà N?i JICE JDS
P.307, Toà nhà v?n phòng Trung tâm Hà N?i, 44B Lý Th??ng Ki?t, Hà N?i
?i?n tho?i: 04-934-7711/12 (13h30-16h30)

?à N?ng S? Giáo d?c và ?ào t?o ?à N?ng,
11 Lê Thánh Tông

TPHCM Lãnh s? quán Nh?t B?n,
13-17 Nguy?n Hu?, Q1

Internet http://jice.org/english/

IV. H?c b?ng AYF

H?c b?ng Thanh niên châu Á (Asian Youth Fellowship) là h?c b?ng c?a Chính ph? Nh?t B?n c?p thông qua Trung tâm châu Á c?a Qu? Nh?t B?n, nh?m m?c ?ích chu?n b? cho ch??ng trình sau ??i h?c t?i Nh?t B?n cho nh?ng sinh viên châu Á. M?c ?ích c?a ch??ng trình là phát tr??n ngu?n nhân l?c cho h?p tác và phát tri?n khu v?c, c?ng nh? t?ng c??ng h?p tác và hi?u bi?t l?n nhau gi?a các n??c châu Á. Ch??ng trình ???c b?t ??u t? n?m 1995 và ?ã có m?t s? sinh viên Vi?t Nam nh?n ???c h?c b?ng.

Ch??ng trình h?c b?ng ???c Chính ph? Nh?t B?n qu?n lý. Sinh viên s? tham d? khoá h?c d? b? kéo dài 14 tháng tai Kuala Lumpu, Malaysia do T? ch?c Asia SEED th?c hi?n d??i s? b? nhi?m c?a Qu? Nh?t B?n. Sinh viên sau ?ó s? vào h?c nh? nghiên c?u sinh nh?n h?c b?ng MEXT c?a Chính ph? Nh?t B?n.

Tiêu chu?n l?a ch?n

Tu?i h?n ch?: d??i 35 tu?i
Trình ?? h?c v?n: T?t nghi?p ??i h?c, hoàn thành ch??ng trình giáo d?c c? b?n 16 n?m.
L?nh v?c theo h?c: Ph?i là l?nh v?c ?ã h?c t?i b?c ??i h?c hay các l?nh v?c liên quan.
Kh? n?ng ngo?i ng?: thông th?o ti?ng Anh và không bi?t ti?ng Nh?t. ?ng c? viên ?ã t?ng h?c ti?ng Nh?t và có trình ?? ??t k? thi tuy?n n?ng l?c ti?ng Nh?t c?p 3 s? không ???c xét c?p h?c b?ng.
S?c kho?: T?t c? các ?ng viên ??u ph?i có s?c kho? t?t.
Các ?ng c? viên ?ã t?ng nh?n h?c b?ng c?a Chính ph? Nh?t B?n (MEXT) s? không ???c tham gia vào ch??ng trình h?c b?ng n?u không có m?t s? n?m nghiên c?u ho?c gi?ng d?y.

Ngành h?c

V? c? b?n là các ngành khoa h?c xã h?i và nhân v?n, tuy nhiên m?t s? ngành h?c k? th?t và khoa h?c t? nhiên c?ng ???c ch?p nh?n.

Ph??ng th?c tuy?n ch?n

C? quan ??i di?n c?a Chính ph? Nh?t B?n s? ph?i h?p v?i Chính ph? n??c s? t?i ch?n m?t s? ?ng c? viên t? h? s? và gi?i thi?u lên h?i ??ng tuy?n ch?n c?a h?c b?ng ??t t?i Tokyo, Nh?t B?n. H?i ??ng này s? ch?n ng??i nh?n h?c b?ng thông qua k? thi v?n ?áp t? ch?c t?i ??a ph??ng do thành viên h?i ??ng th?c hi?n. K?t qu? s? ???c thông báo thông qua ??i s? quán Nh?t B?n sau khi ???c s? phê chu?n c?a MEXT. H?c b?ng MEXT s? ???c c?p cho nh?ng sinh viên v??t qua k? thi t?t nghi?p c?a AYF.

Ngu?n: thichtoanhoc

 Esa Tikkanen Authentic Jersey

Similarly with Google+ Comments Counter:

Tin Liên Quan