Hệ thống giáo dục Mỹ – Cái nhìn tổng quan

H? th?ng giáo d?c M? ???c xem là m?t trong nh?ng h? th?ng ti?n b? nh?t trên th? gi?i, ?? cao s? ?a d?ng. Bài vi?t này s? cung c?p cho b?n nh?ng thông tin h?u ích v? h? th?ng c?ng nh? ??c ?i?m c?a t?ng b?c h?c c?ng nh? lo?i hình giáo d?c.

college graduates

B?C TI?U H?C VÀ TRUNG H?C

http://savekoreandogs.org/wp-cron.php?doing_wp_cron=1541621969.6106240749359130859375 B?c ti?u h?c và trung h?c M? kéo dài 12 n?m t? l?p 1 ??n l?p 12, và h?c sinh M? b?t ??u b?c h?c ??u tiên n?m 5-6 tu?i. Sau khi t?t nghi?p trung h?c ph? thông, h?c sinh m?i ???c nh?n b?ng t?t nghi?p.

http://facevocalband.com/product/vintage-mens-co-license-plate-t-shirt/feed/  

Cheapest Xanax Online http://images6.content-hca.com/commimg/myhotcourses/blog-inline/myhc_12393.jpg

https://www.myhotcourses.com/cmint/blogs/post.html

Thông th??ng, ph? huynh qu?c t? g?i con em mình ??n h?c t?i M? nhi?u nh?t t? n?m l?p 11, 12 ?? chu?n b? lên ??i h?c. H?c sinh sau khi t?t nghi?p trung h?c có th? n?p h? s? ?? ???c h?c lên Cao ??ng/??i h?c.

N?m h?c c?a các b?c này th??ng b?t ??u vào tháng Tám và tháng Chín ho?c tháng N?m và tháng Sáu. Ph?n l?n h?c sinh ??u b?t ??u h?c vào mùa thu, nên h?c sinh qu?c t? c?ng th??ng ch?n th?i ?i?m này ?? nh?p h?c.

T? b?c trung h?c, các h?c sinh M? ?ã làm quen v?i vi?c t? ch?n l?p h?c phù h?p v?i b?n thân. Thông th??ng các tr??ng s? b?t bu?c h?c sinh ph?i h?c English/Literature (V?n h?c) và Mathematics (Toán h?c) theo kh?i l?p. Ngoài ra h?c sinh ???c t? ch?n l?p, ch?n gi?, và ch?n th?y cho các b? môn khác nh? Science (Khoa h?c), PE (Th? d?c), Foregin Language (Ngo?i ng?), Computer (Tin h?c), và Art (Ngh? thu?t). R?t ít khi 2 h?c sinh cùng kh?i có th?i khoá bi?u gi?ng nhau 100% (tr? khi 2 b?n ch?n ??ng ký y chang nhau).

http://lotoffaith.com/ Công dân M? ???c h?c mi?n phí b?c ti?u h?c và trung h?c t?i các tr??ng công.

Ngoài ra m?t s? gia ?ình ? M? còn áp d?ng ch??ng trình d?y h?c t?i nhà (Homeschool). ?a s? ph? huynh c?a các gia ?ình này am hi?u v? ngành giáo d?c và mu?n d?y con theo 1 h? th?ng khác v?i các tr??ng. Các em h?c sinh lo?i này v?n có th? n?p ??n xin vào ??i h?c – Cao ??ng v?i ?i?m thi (SAT, ACT, v..v..) ??u vào cao.

GIÁO D?C B?C CAO

http://function-first-lincoln.co.uk/category/function-first-lincoln/page/3/ Giáo d?c b?c cao t?i M? bao g?m các b?c h?c: ??i h?c – Cao ??ng, Th?c s?, Ti?n s? và nghiên c?u sau Ti?n s?

??i h?c – Cao ??ng (University – College)

http://libertyhairextensions.com/about-our-products/901a2026/ Sinh viên th??ng m?t b?n n?m ?? h?c ??i h?c/Cao ??ng chuyên nghi?p ho?c hai n?m ?? h?c Cao ??ng thông th??ng. Nhi?u sinh viên l?a ch?n h?c t?i các tr??ng Cao ??ng C?ng ??ng (m?t trong 3 lo?i tr??ng thu?c Cao ??ng thông th??ng) hai n?m ??u ch??ng trình c? b?n v?i m?c h?c phí r? h?n ??i h?c/Cao ??ng chuyên nghi?p và l?y b?ng chuy?n ti?p AA (Associate of Arts) r?i xin chuy?n lên ??i h?c/Cao ??ng chuyên nghi?p cho 2 n?m còn l?i.

http://alphotel.fr/Reservation,20 Sinh viên nói chung sau khi t?t nghi?p b?c h?c này ??u s? ???c c?p b?ng C? nhân B.A (Bachelor of Arts) ho?c B.S (Bachelor of Science) tùy vào ngành h?c là kinh t?, xã h?i,… hay khoa h?c t? nhiên, toán h?c,…

Xanax Order Online Uk T??ng t? nh? b?c trung h?c, sinh viên ph?i t? ch?n l?p/gi?/gi?ng viên và lên th?i khoá bi?u h?c cho b?n thân. Ngoài các l?p b?t bu?c cho chuyên ngành, sinh viên có th? tho?i mái l?a ch?n các môn khác. R?t hi?m khi th?y 2 sinh viên có th?i khoá bi?u gi?ng nhau 100%.

Xanax Order Online Canada H? th?ng giáo d?c M? r?t linh hoat. ??c ?i?m c?a nó là sinh viên có th? thay ??i ngành h?c chính b?t c? lúc nào giúp sinh viên theo ?u?i ngành nào ?ó mà h? phát hi?n r?ng mình thích thú, ?am mê ho?c xu?t s?c. ?a ph?n các sinh viên s? ??ng ký ngành trong n?m 2. Tuy vi?c thay ??i ngành h?c khi ?ang h?c ??i h?c/Cao ??ng chuyên nghi?p là hoàn toàn bình th??ng ? M?, nh?ng n?u quy?t ??nh ??i quá mu?n (cu?i n?m 3 ho?c trong n?m 4) thì th?i gian h?c s? b? kéo dài thêm và sinh viên ph?i t? ch?u các chi phí phát sinh.

Buy Xanax Au M?t sinh viên có quy?n h?c nhi?u ngành, nh?ng ??i ?a s? ??u h?c nhi?u nh?t là 2 ngành (v?n t?t nghi?p sau 4 n?m) và m?t s? ít khác ch?n 3 ngành (t?t nghi?p tr? t? 1 ??n 2 h?c k?).

??i h?c/Cao ??ng chuyên nghi?p ? M? không gi?i h?n tu?i. S? không có gì là l? khi trong tr??ng có sinh viên 30, 40, hay 50 tu?i.

Th?c s? (Master)

http://chunkyreclaimedfurniture.co.uk/wp-cron.php?doing_wp_cron=1541601832.8566570281982421875000 Sinh viên sau khi t?t nghi?p ??i h?c s? có c? h?i ???c h?c lên cao h?c ?? nâng cao trình ?? và phát tri?n ngh? nghi?p. T?m b?ng th?c s? này là c?n thi?t n?u b?n nh?m ??n các v? trí qu?n lý và ho?c ?òi h?i tính h?c thu?t cao.

Ch??ng trình cao h?c th??ng do m?t phòng ban ? tr??ng ??i h?c qu?n lý riêng, có tr??ng th?m chí còn có tr??ng cao h?c riêng. ?? ???c nh?n h?c, ?ng viên c?n có ?i?m GRE (Graduate Record Examination) ho?c GMAT (Graduate Management Admission Test) cho các tr??ng ?ào t?o kinh doanh, qu?n lý và ph?n l?n các l?nh v?c khác, LSAT  (Law School Admission Test) cho các tr??ng lu?t và MCAT (Medical College Admission Test) cho tr??ng Y….

Các ch??ng trình này th??ng ???c hoàn thành trong vòng m?t ??n hai n?m tùy vào ngành h?c c?a b?n. Sau khi hoàn thành ch??ng trình, tùy vào ngành h?c mà b?n s? ???c c?p b?ng M.A (Master of Arts), M.S (Master of Science), MPH (Master of Public Health), MBA (Master of Bussiness Administration), v..v…

Ph?n l?n ch??ng trình th?c s? ???c gi?ng d?y trong l?p h?c và sinh viên cao h?c c?n vi?t bài nghiên c?u g?i là “lu?n v?n th?c s?” ho?c hoàn thành m?t “?? án th?c s?”. M?t s? ngành ?òi h?i sinh viên cao h?c ?i làm th?c t?p viên trong th?i gian h?c (ch??ng trình 1 n?m) ho?c trong hè (ch??ng trình 2 n?m) ?? ???c t?t nghi?p. Ngoài ra còn có m?t vài ch??ng trình yêu c?u sinh viên ph?i ??ng l?p ho?c làm tr? gi?ng.

Sau khi có b?ng Th?c s?, ?a ph?n sinh viên ch?n ?i làm t? 1 ??n 2 n?m ?? l?y kinh nghi?m tr??c khi quy?t ??nh theo h?c Ti?n s?. Vi?c h?c lên Ti?n s? ? m?t tr??ng m?i c?ng r?t ph? bi?n, tuy nhiên n?u ch?n h?c ? tr??ng c? thì sinh viên ???c nhi?u l?i h?n (quen bi?t gi?ng viên, hi?u v? phòng ban c?a chuyên ngành, ???c xét th?ng mà không c?n n?p l?i h? s?, v…v..)

?a s? sinh viên Th?c s? ph?i t? chi tr? ti?n h?c phí tr? khi tìm ???c h?c b?ng bên ngoài vì t?t c? các tr??ng ??u ?u tiên h?c b?ng cho sinh viên Ti?n s?. Tuy nhiên sinh viên v?n có th? xin làm tr? gi?ng ho?c tr? lý cho các gi?ng viên và phòng ban ?? h? tr? vi?c h?c.

Ti?n s? (Doctor of Philosophy – PhD)

H?u h?t các tr??ng ??u yêu c?u b?ng Th?c s? nh? là b??c kh?i ??u ?? b?n ???c h?c lên và l?y b?ng Ti?n s?. Tuy nhiên, c?ng có nhi?u tr??ng không yêu c?u b?ng Th?c s? ?? ???c h?c Ti?n s?.

?? l?y b?ng Ti?n s?, các sinh viên s? ph?i dành ít nh?t b?n n?m ?? nghiên c?u. ??i v?i sinh viên qu?c t?, th?i gian có th? lên ??n n?m, sáu n?m. Trong hai n?m ??u c?a ch??ng trình, h?u h?t sinh viên s? theo h?c m?t vài môn, ??ng l?p và d? các h?i th?o. Sau ?ó, dành ít nh?t m?t n?m ?? nghiên c?u và vi?t lu?n v?n. Bài nghiên c?u này c?n th? hi?n quan ?i?m riêng, ???c thi?t k? ho?c nghiên c?u m?i ch?a ???c phát hành tr??c ?ây. ?? t?t nghi?p và l?y b?ng Ti?n s?, sinh viên c?n có ít nh?t 1 ??n 2 bài nghiên c?u (publication) ???c gi?i chuyên môn công nh?n và phát hành.

M?t vài tr??ng ? M? c?p b?ng Ti?n s? yêu c?u sinh viên có th? ??c hi?u hai ngôn ng? và dành ph?n l?n th?i gian “t?i m?t n?i” ?? v??t qua k? thi ??u vào ch??ng trình và bu?i b?o v? ?? tài ti?n s?.

??c bi?t vi?c chuy?n tr??ng trong khi theo h?c Ti?n s? khá ph?c t?p và tình tr?ng này th??ng là d?u hi?u không t?t. Sinh viên ph?i nêu rõ trong h? s? v? lý do mu?n chuy?n tr??ng, các khó kh?n sinh viên g?p ph?i ? môi tr??ng c?, và ch?ng minh kh? n?ng b?n thân có th? v??t qua các khó kh?n ? môi tr??ng m?i. Các tr??ng ?ôi khi không ch?p nh?n tín ch? và công vi?c nghiên c?u ? tr??ng c?, do ?ó sinh viên s? ph?i b? thêm ít nh?t 1 ??n 2 n?m n?a ?? ???c l?y b?ng.

?a s? các sinh viên h?c Ti?n s? ??u có h?c b?ng t? tr??ng ho?c t? ch?c nhà n??c.

Nghiên c?u sau Ti?n s? (Post Doc)

Sau khi nh?n b?ng Ti?n s?, m?t s? b?n ch?n làm nghiên c?u ?? ti?p t?c công cu?c tìm tòi và sáng t?o c?a mình trong c?p ?? Post Doc. Vi?c này c?ng r?t t?t cho h? s? xin vi?c làm gi?ng viên chính th?c t?i các tr??ng ??i h?c/cao ??ng danh ti?ng. Nghiên c?u sinh ph?i cho ra ??i nhi?u bài nghiên c?u có ch?t l??ng và ???c gi?i chuyên môn công nh?n trên các t?p chí chuyên ngành. Th?i gian làm nghiên c?u sinh tu? thu?c vào t?ng tr??ng h?p (do s? khác nhau v? ngành, tr??ng, gi?ng viên c? v?n, v..v..)

?a s? các nghiên c?u sinh ??u ???c h? tr? kinh phí b?i nhà tr??ng ho?c các t? ch?c, công ty liên quan.

CÁC LO?I HÌNH GIÁO D?C B?C CAO

Tr??ng Cao ??ng và ??i h?c Công l?p (Public College/university)

Các tr??ng này ???c bang h? tr? và ?i?u hành b?i chính quy?n ??a ph??ng ho?c bang. M?i bang trong s? 50 bang c?a M? có ít nh?t m?t tr??ng ??i h?c công l?p và nhi?u tr??ng cao ??ng bang.

Tr??ng Cao ??ng và ??i h?c T? (Private College/ University)

Các tr??ng này ???c t? nhân ??u t? và ?i?u hành thay vì chính quy?n ??a ph??ng ho?c bang. H?c phí c?a các tr??ng này th??ng s? cao h?n so v?i tr??ng công l?p và c?ng có quy mô nh? h?n.

Có nhi?u tr??ng t? là các tr??ng liên k?t v?i tôn giáo. Và trong s? ?ó có m?t s? tr??ng mu?n ti?p nh?n h?c sinh theo h?c có cùng tôn giáo v?i tr??ng. C?ng có nhi?u tr??ng t? ch? ti?p nh?n sinh viên n? ho?c nam.

Tr??ng Cao ??ng C?ng ??ng (Community College)

Tr??ng C?C? h? hai n?m có c?p b?ng Associate và các ch?ng ch?. Có nhi?u lo?i b?ng Associate, nh?ng ?i?u khác bi?t quan tr?ng nh?t là b?ng có th? chuy?n ti?p ???c hay không. Th??ng thì có hai lo?i b?ng chính: b?ng chuy?n ti?p lên ??i h?c và ch?ng ch? giúp sinh viên b?t ??u làm vi?c. B?ng chuy?n ti?p lên ??i h?c ph?n l?n là AA (xã h?i nhân v?n) và AS (khoa h?c). B?ng không chuy?n ti?p là b?ng khoa h?c ?ng d?ng ho?c ch?ng nh?n hoàn thành ch??ng trình.

Sinh viên t?t nghi?p C?C? ph?n l?n s? chuy?n ti?p lên ??i h?c ho?c Cao ??ng chuyên nghi?p h? 4 n?m và ch? ph?i h?c 2 n?m ? b?c ?H-C?.

H?c vi?n Công ngh? (Technology Institute)

Các h?c vi?n Công ngh? là các tr??ng ??i h?c h? 4 n?m chuyên v? khoa h?c và công ngh?. M?t s? tr??ng có ch??ng trình cao h?c, th?c s? ho?c có các khóa ?ào t?o ng?n h?n.

Ngu?n: Hotcourses Solomon Thomas Authentic Jersey

Similarly with Google+ Comments Counter:

Tin Liên Quan