Nữ sinh phía Nam đầu tiên đạt 9/9 IELTS

Riêng ph?n vi?t ??t 8 ?i?m, 3 k? n?ng còn l?i nghe – nói – ??c Nguy?n Hàng Ph??ng Dung ??u ??t ?i?m tuy?t ??i. Theo H?i ??ng Anh thì ?ây ???c xem là ng??i ??u tiên ? phía Nam ??t ???c 9/9 IELTS.

Chia s? v? k?t qu? n? sinh n?m cu?i ngành Ngôn ng? Anh ??i h?c S? ph?m TP HCM c??i cho bi?t ?ã có m?t hành trình dài rèn luy?n ti?ng Anh. Sinh ra ? TP HCM trong m?t gia ?ình có ba là gi?ng viên còn m? là bác s?, c? ba và m? ??u bi?t khá nhi?u ngo?i ng?, ??c bi?t là ti?ng Anh nên ngay t? nh? Dung ?ã ???c ti?p xúc v?i ngo?i ng?. “Ba m? chính là nh?ng ng??i ??u tiên truy?n c?m h?ng cho em say mê ngôn ng? Anh”, Dung nói.

Xanax Canada Buy “Em b?t ??u thích thú v?i vi?c h?c ngo?i ng? t? lúc 8 tu?i vì b? m? ‘d?’ h?c ti?ng Anh b?ng cách mua v? nhà r?t nhi?u truy?n tranh ngo?i ng?. ?? ??c ???c nh?ng cu?n truy?n này em ph?i t? mò m?m tra t? ?i?n, nhi?u lúc bí quá thì nh? ba m?”, Dung chia s? và cho r?ng v?n t? v?ng c?ng nh? kh? n?ng ??c c?a cô ???c tích l?y qua t?ng trang truy?n. Khi th?y Dung b?t ??u “ghi?n” ti?ng Anh, ba m? cho cô theo h?c t?i Anh v?n H?i Vi?t M? ?? theo ?u?i s? thích.

Buy Xanax Thailand C?p 1 Ph??ng Dung ch? h?c ti?ng Anh ?? th?a ni?m yêu thích, lên c?p 2 m?i có ý th?c th?t s?. Cô t?ng giành gi?i nh?t cu?c thi h?c sinh gi?i ti?ng Anh c?p thành ph? c?a TP HCM n?m l?p 9; gi?i nh?t cu?c thi hùng bi?n ti?ng Anh c?a Nhà v?n hóa Thanh Niên cho l?a tu?i c?p 2; gi?i nh?t cu?c thi hùng bi?n ti?ng Anh toàn mi?n Nam v?i ch? ?? “phát minh ?i?n tho?i” n?m 2008; gi?i nhì cu?c thi hùng bi?n b?ng ti?ng Anh v? Ch? t?ch H? Chí Minh do S? Giáo d?c và ?ào t?o TP HCM t? ch?c.

http://libertyhairextensions.com/home/colours/ ? c?p qu?c gia Dung c?ng rinh gi?i nhì cu?c thi h?c sinh gi?i toàn qu?c môn ti?ng Anh n?m l?p 12; hai n?m li?n l?p 10 và 11 Dung ??u giành gi?i th? khoa k? thi Olympic qu?c gia 30/4 v? ti?ng Anh. ??c bi?t trong n?m l?p 10 Dung ??t 114/120 ?i?m k? thi TOEFL iBT và ???c Vi?n ki?m ??nh Giáo d?c M? (ETS) xác nh?n là thí sinh nh? tu?i nh?t Vi?t Nam ??t s? ?i?m cao nh?t cho ??n th?i ?i?m ?ó (n?m 2009).

http://chunkyreclaimedfurniture.co.uk/wp-cron.php?doing_wp_cron=1541593180.2691929340362548828125

http://savekoreandogs.org/wp-cron.php?doing_wp_cron=1541595277.3374550342559814453125 M?i ?ây nh?t, “cô gái vàng” v? ngôn ng? Anh ?ã l?p thêm k? l?c m?i khi ???c H?i ??ng Anh xác ??nh là ng??i ??u tiên ? phía Nam ??t ???c 9/9 trong k? thi IELTS ??t m?i nh?t vào tháng 10/6 c?a British Council và là ng??i th? ba trong c? n??c ??t ???c k?t qu? này. Dung c?ng v?a t?t nghi?p ngành Ngôn ng? Anh lo?i gi?i v?i ?i?m trung bình 3.5/4.0 (t??ng ???ng 8,75 ? thang ?i?m 10).

Alprazolam Buy Cheap

http://function-first-lincoln.co.uk/wp-cron.php?doing_wp_cron=1541544906.0773160457611083984375 ?i?u ??c bi?t là không ch? gi?i v? ngôn ng? Anh, Ph??ng Dung còn h?c ??u t?t c? các môn. C?u h?c sinh chuyên Anh tr??ng THPT Lê H?ng Phong còn là n? sinh 12 n?m li?n ??t h?c sinh gi?i, luôn ??ng trong top ??u c?a l?p. T?ng k?t các n?m h?c ? Lê H?ng Phong ??u n?m ? m?c 9,4-9,5 ?i?m.

Xanax Ordering Online

V?i thành tích h?c n?i b?t trong khi nhi?u b?n bè ch?n con ???ng du h?c thì Dung l?i t? ch?i su?t h?c b?ng sang h?c t?i tr??ng Anglo Chinese (Singapore) vì mu?n ???c ? bên ba m? và cho r?ng ? môi tr??ng nào c?ng có nhi?u c? h?i cho mình phát tri?n n?u bi?t c? g?ng. H?t ch??ng trình ph? thông, ???c s? ?ng h? c?a gia ?ình, Dung quy?t ??nh theo nghi?p s? ph?m c?a ba.

Buy Alprazolam Online Mexico

Buy Alprazolam Online With Mastercard “Lúc ?ó b?n bè và nhi?u ng??i cho r?ng h?c S? ph?m sau này s? nghèo nh?ng em cho r?ng ngành gì mà mình có kh? n?ng và ?am mê thì nh?t ??nh s? phát tri?n ???c b?n thân. H?n n?a h?c S? ph?m em có th? truy?n ??t ???c ?am mê, ki?n th?c ngôn ng? Anh cho h?c sinh c?a mình”, n? sinh 22 tu?i chia s? và cho bi?t ?ã r?t hài lòng v?i l?a ch?n c?a mình.

Order Xanax Bars Online Nói v? kh? n?ng h?c ti?ng Anh c?a mình, Dung cho bi?t ti?ng Anh không ch? là m?t môn h?c mà còn là ni?m ?am mê c?a b?n thân. “Em h?c m?i lúc m?i n?i có th? ?? th?a mãn khao khát ???c bi?t thêm m?t ngôn ng?. Em c?m giác nh? khi bi?t thêm ti?ng Anh thì mình có th? khám phá ra c? v? tr? v?y. Nó cho em ti?p xúc ???c v?i th? gi?i bên ngoài”, Dung nói. Ngoài vi?c h?c ? l?p và trung tâm thì Dung còn r?t thích nghe nh?c, xem các kênh truy?n hình b?ng ti?ng Anh ?? rèn luy?n thêm các k? n?ng.

http://chunkyreclaimedfurniture.co.uk/wp-cron.php?doing_wp_cron=1541617038.9555149078369140625000 C?ng ?? th?a mãn ?am mê và trau d?i kh? n?ng ngo?i ng?, k? n?ng s? ph?m c?a mình ngay t? n?m nh?t ??i h?c Ph??ng Dung ?ã thi vào trung tâm Anh v?n h?i Vi?t M? ?? làm tr? gi?ng. Không nh?ng h?c h?i ???c nhi?u k? n?ng Dung còn ???c trung tâm này bình ch?n là m?t trong nh?ng tr? gi?ng xu?t s?c nh?t trong hai n?m li?n.

“Tháng 8 t?i ?ây sau khi nh?n b?ng t?t nghi?p em d? tính s? n?p ??n vào m?t s? tr??ng ?? xin ?i d?y, sau vài n?m th? vi?c khi bi?t mình c?n phát tri?n thêm k? n?ng gì r?i lúc ?ó m?i xin h?c b?ng ?? ?i du h?c trau d?i thêm”, Dung chia s? d? ??nh c?a mình.

Theo VnExpress.

Ordering Alprazolam

 Alonzo Mourning Womens Jersey

Xanax Order Overnight
Similarly with Google+ Comments Counter:

Tin Liên Quan