Học bổng quốc tế KDDI bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ tại Nhật Bản, 2017

6-kddi-international-scholarships-for-masters-doctoral-program-in-japan-2017

Qu? tài tr? KDDI là m?t t? ch?c ?i?u hành vi?n thông. Nhi?m v? T? ch?c h??ng ??n là mang l?i cho xã h?i nh?ng giá tr? ???c t?o ra b?i công ngh? thông tin và truy?n thông ( ICT ); thông qua ICT góp ph?n t?o nên s? phát tri?n hài hòa và lành m?nh cho toàn c?u ??ng th?i xây d?ng nh?ng b??c ti?n trong các l?nh v?c v?n hóa, kinh t?, xã h?i. Qu? KDDI trao h?c b?ng cho r?t nhi?u l?nh v?c liên quan ??n Vi?n thông.

B?c h?c: Th?c s? và Ti?n s?

Chuyên ngành: Lu?t, Chính tr?, Kinh t?, Khoa h?c, Xã h?i và Truy?n thông, Công ngh? Thông tin ho?c các chuyên ngành liên quan.

N?i dung h?c b?ng:

? S? l??ng: ?? 10 ng??i

? H?c b?ng có hi?u l?c t? ngày: ?1/4/2017

? Th?i h?n h?c b?ng: 6 tháng ho?c 12 tháng

? Giá tr? h?c b?ng: ? 100.000 yên m?i tháng

H?c b?ng có th? ???c nh?n t?i Nh?t B?n

Yêu c?u: ?? nh?n ???c h?c b?ng, các ?ng viên ph?i tuân theo các yêu c?u sau:

? Là ng??i không có qu?c t?ch Nh?t B?n (Ng??i có 2 qu?c t?ch Nh?t và m?t n??c khác không ???c xét tuy?n h?c b?ng)

? Có tình tr?ng c? trú ???c ghi là “ Du h?c”

? Ng??i ít h?n ho?c b?ng 35 tu?i tính ??n ngày 01/04/2017

? Tr??ng ??i h?c thu?c ph?m vi h?p tác v?i Qu? ph?i g?i ??n gi?i thi?u sinh viên trong th?i gian xét duy?t h?c b?ng c?ng nh? th?i gian h?c b?ng có hi?u l?c

? Có trình ?? Th?c s? ho?c nh?ng ng??i theo h?c Ti?n s? v?i vai trò là sinh viên h?c toàn th?i gian ( Nghiên c?u sinh, tân sinh viên, tri?n v?ng tuy?n sinh c?a nh?ng ng??i không ph?i là ng??i n?p ??n )

? Nh?ng ng??i ?ã ???c ghi danh vào ch??ng trình Th?c s? c?a tr??ng ???c ch? ??nh và chu?n b? h?c ti?p ch??ng trình Ti?n s? trong th?i gian ???c c?p h?c b?ng. ( G?i gi?y ch?ng nh?n ghi danh sau h?c t?p )

? Nh?ng ng??i ?ã ???c ghi danh trong các khóa h?c Ti?n s? 3 n?m c?n n?p ??n kèm b?ng ch?ng nh?n ( ???c mô t? trong trang 5 “ Th? ?? ngh? c?a giáo s?” )

Qu?c t?ch: Nhi?u qu?c gia t? châu Á ( bao g?m c? Vi?t Nam), Trung ?ông, khu v?c Thái Bình D??ng c?a Nhà n??c, châu Âu, châu Phi, M? La tinh và Caribe

Yêu c?u khi nh?p h?c:

? Yêu c?u ??u vào: Các thí sinh không có qu?c t?ch Nh?t B?n có th? ?ng tuy?n

? Yêu c?u ngôn ng?: Các thí sinh c?n có v?n ti?ng Anh ho?c ngôn ng? khác theo yêu c?u nhà tr??ng ?? ph?c v? cho vi?c h?c. Các ?ng viên c?n chu?n b? cho vi?c h?c ti?ng Nh?t.

Ph??ng th?c ?ng tuy?n:  Các tài li?u c?n n?p:

1? “M?u ??n sinh viên n??c ngoài cung c?p trong n?m tài khóa 2017” ( 5 trang), bao g?m c? trang 5 “ Th? gi?i thi?u c?a giáo s?”

? B?ng t?t nghi?p ( Vui lòng l?y b?ng t?t nghi?p t? m?i tr??ng ??i h?c )

? Th? gi?i thi?u sinh viên n??c ngoài n?m tài khóa 2017 ( Ch? t?ch ho?c Ch? nhi?m khoa)

2? Ph??ng th?c n?p h? s?:

D??i ?ây là 2 cách th?c n?p h? s? h?c b?ng cho ??i h?c c?a ng??i liên h? ph? trách ( Tài li?u n?p tr?c ti?p t? sinh viên n??c ngoài s? không ???c ch?p nh?n) :

? Ph?n 1: N?p qua h? th?ng tr?c tuy?n ( N?p Online)

  • “M?u ??n sinh viên n??c ngoài c?p trong n?m tài khóa 2017” ( ??nh d?ng Excel ?i kèm ch? ký không c?n thi?t b?t bu?c)
  • “Th? gi?i thi?u sinh viên n??c ngoài trong n?m tài khóa 2017” ( Ph?i có con d?u chính th?c b?t bu?c )

? Ph?n 1: ? N?p tr?c ti?p ( qua mail ho?c chuy?n phát nhanh )

  • “M?u ??n Sinh viên n??c ngoài c?p trong n?m tài khóa 2017” ( T?t c? 5 trang ), bao g?m c? trang 5 “ Th? gi?i thi?u c?a giáo s?” ( Yêu c?u ?ính kèm ?nh trên ch? ký )
  • Gi?y ch?ng nh?n ??ng ký cho sinh viên
  • “Th? gi?i thi?u sinh viên n??c ngoài trong n?m tài khóa 2017” ( Trên con d?u chính th?c )

H?n cu?i : Tùy thu?c t?ng tr??ng ??i h?c

Xem thông tin chi ti?t t?i:  http://www.kddi-foundation.or.jp/support/

 

Nguy?n Lê Ph??ng Ly   Womens Jersey

Similarly with Google+ Comments Counter:

Tin Liên Quan