Cảm nhận học viên VnBridge

Ch?t l??ng gi?ng d?y t?i VnBridge ???c th? hi?n qua nh?ng k?t qu? ??u ra c?a các h?c viên c?ng nh? các c?m nh?n c?a h?c viên. Cùng l?ng nghe nh?ng chia s? c?a m?t s? c?u h?c viên VnBridge nhé.

http://homeliveart.com/wp-cron.php?doing_wp_cron=1541577299.8155219554901123046875 Thân Hoàng S?n (??i h?c Y Hà N?i, c?u h?c viên l?p IELTS, ??t IELTS 6.5)

http://function-first-lincoln.co.uk/46-yncygha-17857-zbggqsbza/aiika-napa-mpvgma.shtml “Kh? n?ng ti?ng anh c?a mình ?ã c?i thi?n r?t nhi?u sau khóa h?c IELTS t?i VnBridge, ??c bi?t là k? n?ng vi?t. Nh? có VnBridge mà mình có ph??ng pháp và cách h?c hi?u qu? h?n nhi?u. Mình ?ang h?c ??i h?c Y Hà N?i nên ti?ng Anh không ph?i là môn chuyên ngành c?a mình. Lúc m?i thi ??u vào mình ???c 4.0 IELTS vì mình c?ng bi?t m?t chút ti?ng anh nh?ng mu?n th? s?c thi IELTS. Mình b?t ??u h?c ti?ng anh v?i target là 5.5- 6.0 IELTS. Trong l?p th??ng thì giáo viên nói hoàn toàn b?ng ti?ng Anh nên mình có c? h?i rèn k? n?ng nghe và n?m b?t thông tin, thêm n?a là giáo viên r?t vui tính, và c?c kì tho?i mái. Sau m?i bu?i h?c, mình h?c ???c r?t nhi?u t? th?y cô, không ch? là ki?n th?c, k? n?ng apply h?c b?ng mà c? kinh nghi?m s?ng c?a th?y cô n?a. Th?y cô giao t??ng ??i nhi?u bài t?p và ch?a r?t c?n th?n, trong ?ó có k? n?ng vi?t. Lúc ??u, vi?t ???c 1 bài mình th?c s? c?m th?y áp l?c vì v?n t? ít, không có ý t??ng, vi?t sai ng? pháp nhi?u. Sau d?n d?n c?ng quen v?i cách vi?t, tri?n khai ý c?a th?y cô và rút kinh nghi?m d?n qua các l?i mình m?c ph?i. Sau khóa h?c t?i VnBridge, mình t?ng ???c 2 band ?i?m cho c? k? n?ng vi?t và nói. Mình thi IELTS ? BC ???c 6.5 Reading, 6.0 Listening , 6.5 Speaking, 6.5 Writing, overall là 6.5.”

Alprazolam 1Mg Buy Online http://lotoffaith.com/chicken-coops/coop6/?replytocom=492111 Nguy?n Thu Huy?n (??i h?c ?i?n L?c, c?u h?c viên l?p TOEIC, ??t TOEIC 705 ?i?m)

“H?i ??u em c?c k? lo ph?n nghe vì em c? nh? b? ù tai không nghe ???c ng??i ta nói gì. Xong t? lúc ?i h?c t?i VnBridge ???c luy?n các chi?n thu?t nghe và em c?ng ch?m làm bài t?p giáo viên cho nên l?i thành ra thích nh?t làm ph?n nghe luôn. Em v?n nh? h?i ?y ham h?c dã man, tính ngày ?? ?i h?c. V?a h?c l?i v?a ???c giáo viên pha trò r?t thích ?. Giáo viên r?t vui v? làm cho ng??i khác ngày nào c?ng mu?n g?p. Giáo viên r?t gi?i và còn nhi?t tình nên em ph?i c? g?ng h?c bù ??p l?i công s?c giáo viên dành cho b?n em ?.”

http://lotoffaith.com/products/sale-items/img_7366/?share=facebook Ph?m Duy Thành (Hi?n ?ang du h?c Th?c s? t?i Swinburne University of Technology, Úc, c?u h?c viên l?p IELTS, ??t IELTS 6.0)

“Giáo viên vui tính l?i r?t hi?u tâm lý h?c sinh, nên kho?ng cách gi?a giáo viên và h?c sinh g?n g?i, thân thi?t, cho nên dù có h?i gì giáo viên c?ng nhi?t tình tr? l?i. T? ?ó, nh?ng th?c m?c s? luôn ???c nh?n nh?ng câu tr? l?i r?t th?a ?áng. Ph??ng pháp d?y, thì ngoài vi?c d?y cho nh?ng ki?n th?c thì giáo viên còn chia s? cách h?c, truy?n t?i ???c c?m h?ng cho ng??i h?c. Th?c s? ?i?u này r?t là quý. Ngoài ra giáo viên c?ng r?t hi?u tâm lý h?c sinh, sinh viên cho nên không khí l?p h?c lúc nào c?ng tho?i mái, không c?ng th?ng, ?i?u ?ó ph?n nào c?ng kích thích h?ng thú khi h?c. Ngoài ra thì h?c ngôn ng?, không ph?i ch? h?c grammar, vocabulary giáo viên còn k? chuy?n, gi?i thi?u v? v?n hóa c?a ??t n??c ?ó, ?i?u ?ó th?t s? r?t b? ích và thú v?. Vì ngoài nh?ng th? ki?n th?c khô khan kia, thì nh?ng câu chuy?n và nh?ng thành công c?a giáo viên c?ng nh? là t?m g??ng ?? cho nh?ng ng??i nh? em có c? h?i ???c h?c t?i VnBridge c?m th?y may m?n, c?m th?y c?n l?y ?ó là nh?ng ng??i t?o c?m h?ng, ?? c? g?ng ??t ???c thành công. Chúc th?y cô t?i VnBridge luôn thành công và t?n t?y v?i công vi?c “ lái ?ò “ này, ?? không ch? em mà còn r?t nhi?u các b?n khác có c? h?i ???c g?p nh?ng giáo viên vui tính, có ki?n th?c chuyên môn t?t l?i luôn t?n tâm v?i sinh viên, h?c sinh t?i VnBridge.”

 

http://libertyhairextensions.com/wp-cron.php?doing_wp_cron=1541519147.6877670288085937500000 M?c Th? H?i Y?n (??i h?c Kinh t? Qu?c dân, c?u h?c viên l?p TOEIC, ??t TOEIC 635 ?i?m)

“N?u ai c?n tìm ngu?n ??ng l?c h?c ti?ng Anh, hãy tìm ??n VnBridge! Em bi?t ??n VnBridge qua l?i gi?i thi?u c?a 1 ch? là sinh viên c?a ??i h?c Ngo?i ng? – ?HQG Hà N?i. ?n t??ng ??u tiên c?a em là giáo viên thân thi?n, tr? trung và nhi?t huy?t! Khi h?c t?i VnBridge, em c?m nh?n ???c s? ?am mê c?a giáo viên v?i ngôn ng?, và chính giáo viên ?ã truy?n ngu?n c?m h?ng ?ó cho h?c viên. T?t c? nh?ng h?c viên ?ã h?c t?i VnBridge, em ch?c ch?n r?ng không m?t sinh viên nào không ?n t??ng b?i ki?n th?c c?a giáo viên ? ?ây v? ngo?i ng?. Giáo viên c? g?ng h?t mình ?? truy?n ??t cho sinh viên nh?ng ki?n th?c m?t cách hi?u qu? nh?t ch? không ??n gi?n ch? là nh?ng tips ?? làm bài ki?m tra. T?t c? nh?ng tài li?u mà giáo viên biên so?n c?ng r?t công phu và t? m?! Và nh?ng ngày ??n l?p là nh?ng ngày vui và ý ngh?a!  M?t ?i?u n?a không th? không k? ??n ?ó là nh?ng chia s? c?a giáo viên v? các thông tin. Giáo viên t?i VnBridge luôn c? g?ng giúp ?? sinh viên v? m?i th? liên quan ??n các v?n ?? du h?c, vi?c làm… Vi?c làm ?ó th?c s? r?t có ý ngh?a và ?áng khâm ph?c. Em hy v?ng th?y cô ? VnBridge luôn luôn có s?c kho? và lòng nhi?t tình v?i sinh viên. C?m ?n vì lòng nhi?t thành và tâm huy?t c?a th?y cô v?i ngh?! Em luôn trân tr?ng và c?m ph?c th?y cô!”

 

 

http://hogroastmachines.co.uk/wp-cron.php?doing_wp_cron=1541535886.6566359996795654296875 Tr?n V?n Th?ng (H?c vi?n Báo chí Tuyên truy?n, c?u h?c viên l?p IELTS, ??t IELTS 6.0)

“Giáo viên t?i VnBridge luôn t?n tâm v?i các h?c viên c?a l?p, k? c? khi ?ã t?t nghi?p khóa h?c, mình v?n nh?n ???c nh?ng t? v?n, l?i khuyên c?a VnBridge khi c?n. Phong cách gi?ng d?y c?a giáo viên t?i VnBridge tr? trung, luôn ?? cao s? ch? ??ng c?a h?c viên. ??n v?i khóa h?c, d??i s? h??ng d?n và ti?ng Anh tuy?t v?i c?a giáo viên, các k? n?ng c?a mình ??u ???c c?i thi?n. ?i?u quan tr?ng n?a mình h?c ???c chính là tr??c h?t h?c ti?ng Anh nh? m?t công c? giao ti?p, h?n vi?c ch? ??n thu?n là nh?ng k? thi. Hi?n nay, mình có th? tho?i mái giao ti?p và s? d?ng ti?ng Anh trong công vi?c.”

http://alphotel.fr/en/contact-reservations/ Chu Th? Hi?n (??i h?c Ngo?i Ng? – ?HQG Hà N?i, c?u h?c viên l?p Giao ti?p)

“V? khóa h?c thì ?i?u em thích nh?t là giáo viên. Giáo viên t?i VnBrdige r?t tâm lý và chu ?áo, h?n n?a c?ng r?t quan tâm ??n h?c sinh. Giáo viên luôn c? g?ng giúp ?? b?n em m?t cách nhi?u nh?t có th?. Giáo viên r?t là tho?i mái và d? th??ng ?. H?n n?a, cách truy?n ??t bài c?a giáo viên c?ng d? hi?u và rõ ràng.  V? ph?n tài li?u h?c thì em th?y ?ây là 1 b? tài li?u phù h?p v?i ch??ng trình h?c và nguy?n v?ng c?a h?c sinh. Bên c?nh ?ó, trong m?i bài h?c ??u bao g?m ??y ?? các k? n?ng, ?i?u này giúp b?n em có th? nâng cao và c?i thi?n ??y ?? c? 4 k? n?ng. Nói chung khóa h?c này ??i v?i em là m?t tr?i nghi?m thú v? vì không nh?ng ???c h?c nh?ng ki?n th?c b? ích mà còn ???c g?p giáo viên và các b?n m?i. Em c?m ?n VnBridge nhi?u!”

Phan Th? H??ng, T?p ?oàn Samsung, c?u h?c viên l?p Giao ti?p

“Hôm ??u tiên b?t ??u h?c mình khá lo l?ng vì v?n ti?ng Anh c?a mình ?ã b? “mai m?t” sau m?t th?i gian dài không ôn l?i, nh?ng càng h?c mình càng b?t lo l?ng h?n vì giáo viên d?y k?, tr? l?i câu h?i nhi?t tình. Trên l?p mình ???c luy?n nói nhi?u, ???c giáo viên s?a phát âm, c?u trúc, ng? ?i?u nên bây gi? mình nói nghe hay h?n h?n, có nh?ng lúc c? th? tuôn nói ti?ng Anh mà không c?n ngh? t?. Cái này là do h?c t? v?ng theo ch? d?n c?a th?y cô t?i VnBridge. Có nh?ng t? v?ng cao c?p ???c th?y cô nh?n m?nh nên mình nh? r?t lâu, khi c?n là nh? ra ?? nói luôn. M?t ?i?u n?a mình r?t thích m?i khi lên l?p là ???c nghe th?y cô nói ti?ng Anh, nghe r?t “s??ng” tai. Th?y cô c?ng r?t cute n?a nhé, có khi cute h?n c? mình. Trong l?p có ?? ?n th?c u?ng ??y ??, nói th?t h?c vào gi? ??y khá là ?ói, nh?ng th?y cô luôn chu?n b? bánh k?o tr??c nên v?a h?c v?a có bánh lót d?, không ph?i lo b? ?ói. Mình th?y n?u có ?i?u ki?n thì nên ?i h?c càng s?m càng t?t, vì ???c th?y cô d?n d?t, ???c luy?n nói v?i các b?n h?c viên khác nên môi tr??ng h?c t?p sinh ??ng h?n, d? “vào” h?n”.

Buy Pfizer Xanax 2Mg Lê Thu Hà (??i h?c Lao ??ng Xã h?i và Nhân v?n, c?u h?c viên l?p Giao ti?p)

“Giáo viên t?i VnBridge d?y phát âm r?t hay. Th?y ch? cách phát âm t?ng âm m?t ??n khi nào phát âm ???c m?i thôi. Cách d?y c?a Th?y không làm cho các b?n còn phát âm sai nh? em không th?y ng?i ngùng khi h?c, nh? khoá h?c t?i VnBridge em ?ã phát âm t?t h?n. Giáo viên luôn nhi?t tình và quan tâm ??n chúng em. Th?y luôn t?o ?i?u ki?n ?? b?n em có th? h?c t?t h?n. Không khí h?c r?t vui v?, tho?i mái và thân thi?n. Và ?i?u em thích nh?t là th?y lúc nào c?ng t??i c??i.”

Ph?m Th? Chinh (H?c vi?n Công ngh? B?u chính Vi?n Thông, c?u h?c viên l?p Giao ti?p)

“Th?y h??ng d?n, ch?nh s?a t?ng l?i nh? v? phát âm, ng? pháp cho em c?ng nh? các b?n trong l?p. Th?y giáo ?áng yêu, hài h??c, luôn khi?n chúng em hào h?ng khi vào m?i ch? ?? m?i. ??c bi?t k? t? khi h?c th?y em ?ã b?t s?, b?i r?i khi nói ti?ng Anh.”

http://facevocalband.com/author/heidirothschild/feed/ V? V?n Tùng (??i h?c Bách Khoa Hà N?i, c?u h?c viên l?p TOEIC)

“Em th?y khoá h?c r?t b? ích và hi?u qu?. T?ng d?ng bài trong bài thi TOEIC ??u ???c giáo viên h??ng d?n cách làm c? th?. Th?y cô còn gi?i thi?u nhi?u t? m?i h?u ích cho bài thi. Th?y cô c?ng r?t tâm lý v?i h?c viên, nhi?t tình và r?t d? g?n ?.”

http://libertyhairextensions.com/trade-account-request/trade-account-terms-conditions/ Ngô V?n Tú (Du h?c sinh Pháp, c?u h?c viên l?p Giao ti?p nâng cao và IELTS)

“Em h?c m?t lúc 2 khoá giao ti?p và IELTS ?? chu?n b? ?i du h?c. Nh? h?c t?i VnBridge 2 tháng em ?ã ??t ???c ?úng s? ?i?m mà mình mong mu?n ?. ?i?u em thích nh?t trong 2 khoá h?c là giáo viên r?t nhi?t tình. Giáo viên tr? l?i m?i th?c m?c c?a em và còn cho em nhi?u tài li?u ?? h?c n?a. Nói chung là em r?t thích. Giáo viên t?i VnBridge ?ã giúp ?? em r?t nhi?u. Các b?n, anh, ch? ? l?p thì r?t vui tính cái gì bi?t em h?i thì m?i ng??i ??u b?o h?t, nh?t là ch? tr? gi?ng ? l?p nâng cao. Có r?t nhi?u nh?ng ho?t ??ng trong lúc h?c. Lúc ??u em th?y ki?u c? ng?i ng?i x?u h?. Xong v? sau th?y quen d?n d?n r?i h?t luôn”.

 

Buy Yellow Xanax Bars VnBridge – Cam k?t ??u ra – T? tin ti?n xa!

Hotline: http://facevocalband.com/blog/blog-4-column 0169.252.1389 Buy Alprazolam From India 096.152.0838

?? ??ng ký h?c, vui lòng g?i email ??n ??a ch?: Buy Alprazolam Online Mexico dangky@vnbridge.edu.vn

?? h?i thêm thông tin, vui lòng g?i email ??n ??a ch?: http://alphotel.fr/galerie-photos/restaurant_bar_7/feed/ info@vnbridge.edu.vn Mason Foster Womens Jersey