Bí quyết đạt 8.5 IELTS của 9X từng bỏ đại học

How To Get Alprazolam Online Không h?c thêm ? trung tâm, c?ng không nh? s? giúp ?? c?a th?y cô, Nguy?n Ti?n ??t giành 8.5 ?i?m IELTS ch? d?a vào nh?ng tài li?u ti?ng Anh t? thu th?p trên m?ng.

Buy Xanax Powder

Gi?i ti?ng Anh 

Cho ??n n?m h?c l?p 11, trình ?? ti?ng Anh c?a Nguy?n Ti?n ??t (SN 1993) v?n ch? ? m?c trung bình. ??n cu?i c?p, khi xác ??nh thi kh?i D ??i h?c, ??t m?i b?t ??u t?p trung t? h?c ti?ng Anh.

Buy Xanax Sleeping Pills N?m 2011, c?u h?c sinh tr??ng Chu V?n An tr? thành sinh viên ??i h?c Công Nghi?p Hà N?i. H?c ???c g?n m?t n?m, ??t c?m th?y không phù h?p môi tr??ng h?c t?p c?a ngôi tr??ng này. M?t ??ng l?c, n?i chán n?n ngày m?t l?n d?n, c?u ngh? ??n vi?c b? h?c ?? thi m?t tr??ng khác. Tháng 5/2012, ??t b? h?c, gi?u gia ?ình.C?u c? g?ng t? h?c l?i ki?n th?c ph? thông t? ??u ?? thi vào ??i h?c Ngo?i Ng?. Bu?i sáng, ??t gi? v? ?i h?c, ra công viên, vào quán cà phê ho?c lên th? vi?n c?a tr??ng c? ng?i h?c. Bu?i chi?u, c?u ??n các lò luy?n thi ?? h?c l?i ki?n th?c Toán – V?n – Anh t? ??u.  Kho?ng th?i gian h?c ti?ng Anh hi?u qu? nh?t c?a ??t c?ng chính là khi ôn thi l?i ??i h?c, t? tháng 5/2012 ??n tháng 6/2013.  Trót nói d?i gia ?ình, vi?c ?? ??i h?c khi ?ó là “c?a s?ng” duy nh?t c?a ??t. “Lúc ?ó mình có áp l?c r?t l?n ph?i thành công, nên vi?c t? h?c ??t hi?u qu? cao. Th?c s? kh? n?ng ti?ng Anh c?a mình hi?n gi? nh? r?t nhi?u t? nh?ng gì h?c ???c th?i k? ?ó”.  Sau h?n m?t n?m ôn t?p, ??t ?ã xu?t s?c ?? ??i h?c Ngo?i Ng? v?i 32,5 ?i?m. Riêng ?i?m ti?ng Anh là 9,25.

Nh?ng l?i cam k?t trên Facebook

Dù ??nh h??ng tr? thành giáo viên ti?ng Anh nh?ng nhi?u ng??i l?i bi?t ??n Nguy?n Ti?n ??t nh? m?t d?ch gi?. C?u th??ng t? làm nh?ng d? án d?ch thu?t cá nhân, s? d?ng Facebook nh? m?t n?i cam k?t ph?i hoàn thành d? án. Trong m?t d? án cá nhân n?m 2014, c?u ?ã d?ch tr?n v?n cu?n sách Quiet (Im L?ng) dày g?n 400 trang c?a tác gi? Susan Cain, tr??c khi b?n d?ch chính th?c ???c xu?t b?n t?i Vi?t Nam. B?n d?ch c?a ??t ?ã nh?n ???c ph?n h?i tích c?c t? th?y cô và b?n bè.

C?ng trong n?m 2014, ??t hoàn thành d? án l?n th? hai: D?ch và ph? ?? l?i toàn b? 13 t?p c?a series phim Cosmos: A Spacetime Odyssey (V? tr?: Chuy?n du hành không gian và th?i gian). ?ây là m?t trong nh?ng b? phim tài li?u khoa h?c n?i ti?ng nh?t n??c M?.  D?ch tr? thành ho?t ??ng th??ng xuyên c?a ??t. Nh?ng m?i l?n hoàn thành m?t bài d?ch, c?u không bán mà chia s? mi?n phí cho b?n bè trên m?ng.  “D? án” cá nhân g?n ?ây nh?t c?a ??t chính là giành trên 8 ?i?m IELTS mà không c?n luy?n thi ? trung tâm và toàn b? s? ti?n ?? d? thi do c?u t? ki?m. ?? ??t ???c ?i?u này, ??t ?ã t? thu th?p tài li?u ôn thi ? trên m?ng, biên so?n và ?óng thành cu?n tài li?u luy?n thi cho riêng mình.

K?t qu?, ??t ?ã ??t ?i?m 8.5, trong ?ó trong ?ó ph?n Reading và Listening ??t ?i?m 9, Writing ??t 7.5 và Speaking 8.5. Không nhi?u sinh viên Vi?t Nam ??t ???c k?t qu? này.  “Mình g?i ?ó là các Personal Projects – D? án cá nhân. T? vi?c thi l?i ??i h?c, d?ch quy?n cu?n sách g?n 400 trang, d?ch b? Cosmos, giành h?c b?ng m?i h?c k? ? ??i h?c Ngo?i Ng?, và thi ???c 8.5 IELTS trong l?n thi ??u tiên mà không c?n gia s? hay ?i h?c trung tâm,… t?t c? ??u b?t ??u v?i m?t l?i cam k?t trên Facebook”.

http://facevocalband.com/videos/video-5/ Bí quy?t t? h?c ??t 8.5 IELTS 

??t cho bi?t, có hai ?i?u ki?n quy?t ??nh trong cách h?c c?a mình M?t là kiên trì tra c?u ??n cùng m?i th?c m?c. B?t c? th?c m?c nào v?i ti?ng Anh, ví d? nh? cách phân bi?t gi?a hai gi?i t? hay b? nh?m l?n, ho?c s? khác bi?t gi?a nh?ng d?ng câu khác nhau, mình ??u c? g?ng tra c?u ??n cùng.  Ch? c?n kiên trì vào di?n ?àn và các nhóm h?c ti?ng Anh trên Internet là s? luôn tìm ???c câu tr? l?i cho nh?ng th?c m?c.  D?n d?n theo th?i gian, mình tìm và ??p ???c h?t nh?ng l? h?ng v? ki?n th?c trong ti?ng Anh, và d?n d?n có m?t hi?u bi?t h? th?ng v? ngôn ng? này. Khi ?ã ??t ???c góc nhìn ?ó thì vi?c h?c ngo?i ng? tr? nên d? dàng h?n nhi?u. Th? hai, mình luôn c? g?ng ph? ti?ng Anh lên môi tr??ng s?ng c?a b?n thân. Ph?n l?n th?i gian r?nh ? nhà, mình dành h?t cho vi?c h?c ti?ng Anh; ban ??u ch? vì yêu thích, sau ?ó còn vì yêu c?u c?a công vi?c và h?c t?p.  T? nh?ng vi?c nh? nh? ??i h?t giao di?n máy tính, ?i?n tho?i và thi?t b? ?i?n t? trong phòng sang ti?ng Anh, mình còn ch?n ??c nh?ng trang báo m?ng có ph?n d?ch bài t? ti?ng Vi?t sang ti?ng Anh. Mình ??c bi?t hay xem các Vlog (Video Blog) c?a ng??i n??c ngoài trên Youtube, dù là ?? gi?i trí nh?ng c?ng ép b?n thân ph?i gi?i trí b?ng ti?ng Anh.  C? kiên trì nh? v?y, ??n nay mình ?ã có th? ??c sách vi?t hoàn toàn b?ng ti?ng Anh và xem nh?ng kênh truy?n hình n??c ngoài không có ph? ?? nh? NHK World, BBC News,CNN.

Ngu?n: Zing News Owen Tippett Authentic Jersey

Similarly with Google+ Comments Counter:

Tin Liên Quan