Học tiếng anh

Trạng từ nhấn mạnh trong tiếng Anh

Trạng từ nhấn mạnh trong tiếng Anh

Trong ti?ng Anh có r?t nhi?u cách ?? nói nhi?u hay r?t nhi?u. Ví d?, chúng ta có th? s? d?ng nh?ng t? nh? highly, utterly, bitterly hay absolutely. Nh?ng t? này liên k?t ch?t ch? v?i nh?ng t? nh?t ??nh. I – HIGHLY Tr?ng t? “highly” có th? ??ng tr??c các tính t? sau: unlikely unusual successful competitive profitable effective controversial recommended Example: It is highly unlikely that the bride will turn up at the wedding on time. Ít có kh? n?ng cô dâu s? ??n ?ám c??i ?úng gi?.  This textbook is highly recommended for those who want to improve their writting skill. Quy?n...
Đọc Thêm

[ Xem chi tiết ]

Du học

Học bổng Nghiên cứu dành cho các nghiên cứu sinh bậc Tiến sỹ, Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, 2018

Học bổng Nghiên cứu dành cho các nghiên cứu sinh bậc Tiến sỹ, Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, 2018

??i h?c Các ti?u V??ng qu?c ? R?p Th?ng nh?t xin trân tr?ng gi?i thi?u H?c b?ng Nghiên c?u sinh dành cho nghiên c?u sinh Ti?n s? trên toàn th? gi?i. H?c b?ng tr? c?p toàn b? các chi phí, trong ?ó bao g?m ti?n h?c phí, ti?n sinh ho?t hàng tháng, ti?n nhà ?, b?o hi?m y t? và h? tr? nghiên c?u. ?ng viên có nguy?n v?ng tham gia ch??ng trình Ti?n s? v?i ngôn ng? gi?ng d?y là ti?ng ? R?p ph?i có ?i?m IELTS t?i thi?u là 5.0 ho?c t??ng ???ng. Mô t? h?c b?ng H?n chót n?p h? s?: Không gi?i h?n. Lo?i h?c b?ng: Ti?n s?. Chuyên ngành: H?c b?ng ???c dành cho b?t c? ngành nào...
Đọc Thêm

[ Xem chi tiết ]

Tấm gương

Cô nàng Tốt nghiệp Đại học loại  Xuất sắc trong 2 năm

Cô nàng Tốt nghiệp Đại học loại Xuất sắc trong 2 năm

G?p Tr?nh Bích Th?y – sinh viên Khoa Ngôn ng? và V?n hoá Pháp tr??ng ??i h?c Ngo?i Ng? – ??i h?c Qu?c gia Hà N?i, không ai ngh? cô bé có v? ngoài xinh x?n và có ph?n nhút nhát ?y l?i có nh?ng cú ?úp thành tích ?áng n? ph?c trong h?c t?p. T?T NGHI?P ??I H?C TRONG 2 N?M Cô b?n v?i dáng ng??i nh? nh?n, vô cùng ?áng yêu này có m?t thành tích ?áng m? ??c v?i b?t kì b?n sinh viên nào khi ng?i trên gh? nhà tr??ng. T?t nghi?p ??i h?c v?i k?t qu? xu?t s?c (3,68/4) khi m?i ch? 20 tu?i, Th?y ?ã cho chúng ta th?y r?ng v?i s? ?am mê và c? g?ng “h?c g?p...
Đọc Thêm

[ Xem chi tiết ]